ოპტიკა (Fiber Optic) – პაკეტი PREMIUM – სიჩქარე 40 მბ/წ – ტარიფი  45 ლ

პაკეტი 40 Mbps
მაქსიმალური სიჩქარე 40 Mbps
მინიმალური სიჩქარე 8 Mbps
ფაქტობრივად ხელმისაწვდომი სიჩქარე 32 Mbps
ჯიტერი < 50 მილიწამი
დაყოვნება < 650 მილიწამი
დაკარგული პაკეტების კოეფიციენტი < 5%

Wi-Fi  – პაკეტი PREMIUM – სიჩქარე 4 მბ/წ – ტარიფი  45 ლ

პაკეტი 4 Mbps
მაქსიმალური სიჩქარე 4 Mbps
მინიმალური სიჩქარე 1 Mbps
ფაქტობრივად ხელმისაწვდომი სიჩქარე 3 Mbps
ჯიტერი < 150 მილიწამი
დაყოვნება < 750 მილიწამი
დაკარგული პაკეტების კოეფიციენტი < 5%

მომხმარებლის მიერ ინტერნეტ მომსახურების შესახებ განაცხადის შეტანის შემდეგ ფორმდება ხელშეკრულება, რომელიც  ძალაში შედის მისი ხელმოწერის მომენტიდან და იგი შეიძლება გაუქმდეს ერთ-ერთი მხარის მიერ წინასწარი გაფრთხილების საფუძველზე.ხელშეკრულების ყოველი დამატება, ცვლილება ან შესწორება ფორმდება დანართის სახით მხოლოდ წერილობითი ფორმით და ხელმოწერილი უნდა იქნას ორივე მხარის უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ. ხელშეკრულების ყველა დანართი წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს

თქვენი სახელი და გვარი (სავალდებულო)

თქვენი საკონტაქტო ტელეფონი (სავალდებულო)

თქვენი ელ-ფოსტა

შენიშვნა